Вижте advantix® в действие

Важна информация

Твърденията направени в този сайт в голямата си част са на основата на Кратката характеристика на продукта (SPC), одобрена от Европейската комисия, но е включена и информация за видовете паразити, от SPC от други страни. Не всички твърдения са актуални за различните страни, тъй като има различия в условията за регистрация. За подробна информация, моля погледнете SPC на advantix® или местния еквивалент във Вашата страна.